„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo, gmina Grudusk dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 197 248,00 zł”

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Pożyczki Nr 0012/14/OW/P z dnia 28.05.2014 roku (Aneks Nr 01 do Umowy zawarty 10.12.2014 r.) zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowała przedmiotowe zadanie, w ramach którego wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości 6968,00 [mb], w tym:


„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo, gmina Grudusk dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 202 000,00 zł”

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Pożyczki Nr 0012/14/OW/P z dnia 28.05.2014 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6968,00 [mb], w tym:

1. kanalizacja grawitacyjna – 5802,00 [mb],

2. kanalizacja ciśnieniowa - 1166,00 [mb],

oraz likwidacji 78 szamb, wykonaniu 78 przyłączy i budowie 2 przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości Q [m3/d]-1.

Całkowita wartość zadania: 1 652 827,83 netto zł

Pożyczka WFOŚiGW: 202 000,00 zł

Wkład własny Gminy Grudusk: 1 450 827,83 netto zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW 1 139 586,00 zł.

Termin rozliczenia końcowego pożyczki: 20.07.2015 r.Wójt Gminy Grudusk
informuje, że na podstawie umowy Nr 00102-6921-UM0700207/11 z dnia 16 listopada 2012 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Grudusk realizuje projekt pn.:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grudusku, Gmina Grudusk"

Celem Projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w Gminie Grudusk poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

Budową kanalizacji objętych zostanie:
 • 60 mieszkańców miejscowości Grudusk

  Inwestycja w obrębie geodezyjnym Grudusk realizowana będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
  147/18, 147/15, 149/1, 150/1, 103/2, 89/3, 18/1, 18/3, 19/1, 20/47, 20/22, 147/10, 147/9, 147/8, 148/1, 103/3, 101/9, 101/8, 101/7, 101/6, 101/5, 101/4, 101/3, 101/2, 155/2, 153, 152/11, 152/10, 152/7, 152/6, 152/2, 118, 147/14, 147/12, 147/10, 147/7, 26, 615, 166, 59, 60, 61, 51, 52, 55, 89/3, 134, 135, 136, 137, 138, 283, 337/1, 337/2, 526, 527/1, 527/2, 527/3, 527/4, 528/1, 528/2, 531, 130, 288, 289, 284, 530, 141, 147/13, 147/15

 • 189 mieszkańców miejscowości Kołaki Małe i Kołaki Wielkie

  Inwestycja w obrębie geodezyjnym Kołaki Wielkie realizowana będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
  177, 178, 201, 202, 203, 204, 199, 82, 200, 193, 194, 195, 196, 197, 192, 183/2, 191, 147, 205, 208, 211, 61, 210/2, 83/2, 86, 87, 95/3, 95/2, 95/1, 94/1, 94/2, 94/6, 94/7, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 78, 80, 81, 37/2, 15, 106, 69/1 ,88, 89, 27, 29/1, 26 ,187, 188, 190, 152, 62, 64, 65, 66/1, 67, 68, 69/2, 71, 72 ,73, 76, 105/2, 107/1, 19, 91, 92 ,9/1, 10

 • 74 mieszkańców miejscowości Sokołowo

  Inwestycja w obrębie geodezyjnym Sokołowo realizowana będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
  8, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 13-obręb Sokołowo

Ponadto projekt zakłada modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków.

Całkowita wartość projektu – 6 713 561,36 zł
Koszty kwalifikowalne - 5 085 336,81 zł
Kwota dofinansowania – 3 814 002,00 zł
Wkład własny – 2 899 559,36 zł


Planowane rozpoczęcie inwestycji - kwiecień 2013 rok
Planowane zakończenie inwestycji – maj 2015 rokWydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej


Wójt Gminy Grudusk
informuje, że na podstawie umowy Nr 001646930-UM0740384/11 z dnia 12 lipca 2012 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Grudusk realizuje projekt pn.:

"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Humięcinie Andrychach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej"
Cel Projektu:
stworzenie miejsca do odpoczynku, nauki i zabawy, pobudzenie aktywności społeczności lokalnej oraz wzmocnienie funkcji świetlicy w życiu społeczno-kulturalnym wsi poprzez wyposażenie i udostępnienie świetlicy wiejskiej w Humięcinie Andrychach

Całkowita wartość projektu – 21 989,94 zł
Koszty kwalifikowalne - 17 800,00 zł
Kwota dofinansowania – 12 460,00 zł
Wkład własny – 9 529,94 zł

W ramach Projektu zakupiono:
Wyposażenie świetlicowe: Wyposażenie placu zabaw:
1. Stoły świetlicowe. 1. Ławkę parkową
2. Krzesła świetlicowe. 2. Ławo-stół.
3. Stoły do tenisa stołowego. 3. Zestaw zabawowy.
4. Gry planszowe. 4. Bujaki sprężynowe.
  5. Piaskownicę
  6. Huśtawkę ważkę.
  7. Kosz na śmieci.

Rozpoczęcie inwestycji - kwiecień 2013 rok
Zakończenie inwestycji – czerwiec 2013 rokWydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 Leader
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów

{morfeo 95}
Grudusk, 28.02.2013 r
OGŁOSZENIE

Informuję o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Humięcinie Andrychach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej”.

Podkategorie