Wójt Gminy Grudusk

informuje, że Gmina Grudusk na podstawie umowy Nr RPMA.07.02.00-14-072/09-00 z dnia 12.04.2016 r. podpisanej z Województwem Mazowieckim zrealizowała Projekt pn.:

„Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa warunków edukacji uczniów Gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji

Całkowita wartość projektu – 687 404,94 zł

Wydatki kwalifikowalne – 329 686,90 zł

Kwota dofinansowania z EFRR – 280 233,87 zł

 OGŁOSZENIE
 

Informuję o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn.: „WYPOSAŻENIE CHATY ŚCIBORY – ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO”:

 


Wójt Gminy Grudusk

informuje, że Gmina Grudusk na podstawie umowy Nr RPMA.06.01.00-14-111/08-00 z dnia 29.11.2009 r. podpisanej z Województwem Mazowieckim zakończyła rzeczową realizację projektu pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski".

Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji"

Działanie 6.1 "Kultura"

Głównym celem Projektu jest poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez:
  • odtworzenie wartości historycznej grodziska zwanego Zieloną Górą,
  • urządzenie obszaru historyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego,
  • Wydzielenie miejsca pokazów i spotkań, umożliwiającego różne formy aktywności kulturalnej gminy i edukacji artystycznej dzieci i młodzieży,
  • aranżacja grodziska wraz z otoczeniem,
  • utworzenie sal muzealnych zawierających ekspozycję obiektów archeologicznych znalezionych podczas prowadzonych badań na grodzisku.
W ramach Projektu powstał obiekt, w skład którego wchodzą m. in. drewniana palisada obronna z bramą i podestem, Chata Ścibory, Chata Snycerza, Chata Kowala, Dom Duży oraz drewniane rzeźby dwóch wojów usytuowane przed bramą główną.

Całkowita wartość projektu – 2 309 395,24 zł
Wydatki kwalifikowalne - 1 907 409,21 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 1 259 462,30 zł

W dniu 31.03.2015 r. została zawarta Umowa Nr RPMA.04.01.00-14-017/14-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Grudusk dot. realizacji inwestycji pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Grudusk” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”


Zamawiający - Gmina Grudusk działając w oparciu o wewnętrzny Regulamin zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro niniejszym informuje, iż ogłoszone w dniu 13.12.2013 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania "Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski" – Tablica pamiątkowa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zostało rozstrzygnięte. W dniu 27.12.2013 r. Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty niżej wskazanego wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JACO” Bożena Kapczyńska
ul. Płońska 167, 06 – 400 Ciechanów
tel./fax. 23 672 81 11
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zaoferowana cena zamówienia była najniższa spośród złożonych ofert.

Wójt Gminy Grudusk
mgr Jacek Oglęcki

Podkategorie