Dostępne mieszkanie251122.jpg


INFORMACJA O DOFINASOWANIU ZADANIA PRZEZ WFOŚiGW W WARSZAWIE i NFOŚiGW

logo251122.jpg

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że realizowane w roku 2022 zadanie pn.Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk  – etap XIV’’ dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nfosigw.gov.pl, w formie dotacji, w kwocie 33.401,01 zł”.


 

Z A P R O S Z E N I E 2-1.jpg


 

INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK O REALIZACJI W 2022 R. ZADANIA Pt.:
,,Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w gminie Grudusk – etap XIV”

 


Niniejszym informuję, że w 2022 roku Gmina Grudusk zrealizowała zadanie pn.: Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap XIV.
Na realizację przedmiotowego zadania otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl, w kwocie 33.401,01 zł.
Koszt całkowity zadania wyniósł 33.401,01 zł.
Procentowy udział środków WFOŚiGW w realizacji zadania wyniósł: 100,00% kosztów kwalifikowanych.
Niniejsze zadanie obejmowało wykonanie prac takich jak: demontaż płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, pakowanie, załadunek, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości Małociechowo, gmina Pruszcz, powiat świecki.
W ramach zadania zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 790,667 m2 płyt eternitowych z pokryć dachowych, co stanowi 11,860 Mg oraz odebranych i zutylizowanych zostało 66,580 Mg (tj. 4438,667 m2) materiałów azbestowych zmagazynowanych (zdjętych) na posesjach mieszkańców.
Realizacja przedmiotowego zadania przyczyniła się do zmniejszenia ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy łącznie o 78,440 Mg.
Wyżej wymienione prace wykonane zostały przez wyspecjalizowaną, przeszkoloną w zakresie bezpieczeństwa pracy firmę tj. Przedsiębiorstwo P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski ul. Kolejowa 28, 09-500 Gostynin wyłonioną w ramach zamówienia publicznego.
W przedmiotowym etapie zrealizowano 26 wniosków złożonych przez mieszkańców. Wnioski realizowane były według kolejności wpływu.
Dofinansowanie nie obejmowało finansowania zakupu materiałów do wykonania nowego pokrycia dachowego. Głównym celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grudusk jest stopniowe oczyszczanie terenu gminy Grudusk z wyrobów zawierających azbest, które umożliwi wyeliminowanie negatywnego wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców, a także na stan środowiska na terenie gminy.
Z opracowanej dla gminy Grudusk aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest wynika, że na pokryciach dachowych i posesjach osób fizycznych położonych w gminie Grudusk pozostaje jeszcze 3080,900 Mg płyt azbestowo-cementowych.
Obecnie na usunięcie wyrobów azbestowych i ich utylizację w roku 2022 złożonych zostało 47 wniosków
W związku z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem mieszkańców Gmina Grudusk zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych wyrobów azbestowych (eternitu), jednakże będzie to uzależnione od tego czy zostanie przyznana nam dotacja.


 

 

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

ogłasza

nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27). 

 1. Nazwa programu:

Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (FEM21-27)

 1. Obszary tematyczne:
 • 1) cztery organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
 • 2) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska;
 • 3) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • 4) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji (organizacje te obejmują inny obszar działalności niż organizacje, o której w punkcie 3);
 • 5) dwie organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • 6) dwie federacje organizacji pozarządowych.
 1. Nabór obejmuje wybór 28 organizacji pozarządowych do składu KM FEM21-27, w tym 14  będących członkami i 14 będących stałymi zastępcami członków KM FEM21-27.

Kandydaci na członków i stałych zastępców członków KM FEM21-27 powinni spełniać następujące kryteria:

 • 1) posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • 2) posiadać wyższe wykształcenie,
 • 3) posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEM 2021-2027,
 • 4) brać aktywny udział i angażować się w konsultowanie programu FEM 2021-2027,
 • 5) posiadać znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego,
 • 6) dysponować czasem niezbędnym do prac w Komitecie, posiadać tzw. kompetencji miękkich: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od środowisk, które członkowie Komitetu reprezentują.
 1. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.
 2. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEM21-27 od 15 do 24 listopada 2022 roku do końca dnia. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.
 3. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEM21-27, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, należy przesłać w formie dostępnej[1], w formacie .pdf, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila należy wpisać – Zgłoszenie do KM FEM21-27.
 • Zgłoszenia przesłane po terminie, w formie skanu, zgłoszenia nieczytelne, posiadające niewypełnione pola lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.
 1. Po opublikowaniu przez komisję wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów. Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila należy wpisać – Protest _ Zgłoszenie do KM FEM21-27.
 2. Zasady głosowania podmiotów wskazanych w § 2 ust. 8 oraz § 3 ust. 3 Ordynacji odbywają się na zasadach ogólnych.

 

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062).

 

Uchwała nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Załącznik do uchwały _ Ordynacja wyborcza

Formularz zgłoszeniowy

Kalendarz wyborczy