INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że od września 2017  roku będzie realizowany Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach programu operacyjnego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego  do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1 268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej  i  1 028,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

   Osoby i rodziny, które zainteresowane są tą formą pomocy powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej  i złożyć dokumenty członków rodziny potwierdzające uzyskany  dochód  z ostatniego miesiąca.

Kierownik GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku

informuje, że

od dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
o przyznanie:

* świadczeń wychowawczych Program 500+

*zasiłków rodzinnych

*specjalnego zasiłku opiekuńczego

*świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z przyjemnością chciałabym poinformować iż ruszyła 9 edycja konkursu INNOWATOR MAZOWSZA, nad którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.

W związku z tym chciałabym Państwa zaprosić do współpracy oraz zwrócić się z wielką prośbą o zamieszczenie informacji na Państwa stronie, rozwieszenie plakatów bądź udostępnienie ulotek oraz rozpowszechnienie ich w zaprzyjaźnionych instytucjach - materiały przesyłam w załącznikach - informację na stronę, plakaty, ulotki, bannery, itd.

Filmik z zaproszeniem Pana Marszałka Adama Struzika znajduje się na stronie https://www.youtube.com/watch?v=lvKZC60cBCI Info na naszej stronie https://innowacyjni.mazovia.pl/ruszyla-ix-edycja-konkursu-innowator-mazowsza.html

Mam jeszcze jedno pytanie - czy możemy zwrócić się z prośbą do Państwa o mailing do przedsiębiorców/doktorantów/naukowców?

Z góry bardzo dziękuję oraz, w miarę możliwości, poproszę o wiadomość zwrotną gdzie znajdzie się w/w info lub screenów. W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.

Urząd Gminy Grudusk zaprasza do udziału w ocenie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza uwag w terminie do 26.07.2017 r. do godz. 16.00:

- drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk

- osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk

Jednocześnie zapraszamy do udziału w II spotkaniu konsultacyjnym dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grudusk w dniu 27.07.2017 r. o godz. 15.00 w GOKiS w Grudusku.

 

Link do artykułu LPR Grudusk