Ogłoszenie nr 502978-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ciechanowie: Dostawa ciągnika rolniczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacje typu "Inwestycje
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie
inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 05.02.2020 R. /ŚRODA/

OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS

OGŁOSZENIE

   

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) – zwołuję XI Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

        - zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Purzyce-Trojany,

       - rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grudusk,

       - rozpatrzenia petycji Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku,

       - udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu           

         Administracyjnego w Warszawie przez Kancelarię Adwokacką w Białymstoku,

       - przekazania petycji według właściwości,

       - przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok,

       - przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.,

  1. Pytania i wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

XI Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 roku o godz.13oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                           mgr inż. Michał Zakrzewski

Uwaga: z projektami materiałów sesyjnych można zapoznać się na stronie internetowej www.grudusk.com - Biuletyn Informacji Publicznej - zakładka: „Dokumentacja na Sesje Rady Gminy”.