Zamawiający:

Zespół Placówek Oświatowych

ul.Szkolna 2 06-460 Grudusk

tel/fax: (23)6715036

www.grudusk.com

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: Zaopatrzenie stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku w artykuły spożywcze, pieczywo, nabiał, warzywa i owoce, mięso i wędliny, drób

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania Zaopatrzenie stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku w artykuły spożywcze, pieczywo, nabiał, warzywa i owoce, mięso i wędliny, drób”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku w następujące artykuły:

Wójt Gminy Grudusk informuje o następującej formie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Grudusk

                           Grudusk, dnia 17.05.2017 r.        

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grudusk

na lata 2017-2023

 

Pytanie 1.

Prosimy o podanie ile spotkań oczekujecie u Państwa (łącznie z Sesją czy komisją)? Jest to niezbędne do przygotowania właściwej oferty.

 

Odpowiedź: Wymagane jest zorganizowanie dwóch spotkań z mieszkańcami oraz udział w Sesji Rady Gminy (łącznie 3 spotkania).

 

Pytanie 2.

Czy w ramach spotkań zapewniacie salę i catering? Jeśli nie co ma zapewnić Wykonawca?

 

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia salę. Nie jest wymagane zapewnienie cateringu.

 

Ogłoszenie nr 511011-N-2017 z dnia 2017-05-17 r. 

Urząd Gminy Grudusk: 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Grudusku 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - przejście na gospodarkę niskoemisyjną, efektywność energetyczna

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

  • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.