Grudusk, 13 września 2017 r

 

OGŁOSZENIE

 

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) – zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
 2. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 3. Informacja na temat osiągania poziomu recyklingu odpadów komunalnych na terenie Gminy Grudusk.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2017-2031,
  • dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Grudusk instrumentem płatniczym
  • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017-2023.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

XXIX Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 września  2017 roku o godz.13oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

                                                                             

                                                                             Przewodnicząca Rady

                                                                                  mgr Beata Ciska