W ó j t  G m i n y  G r u d u s k

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 1. PODINSPEKTOR  księgowości budżetowej

 

 1. Wymagania niezbędne:

a/  obywatelstwo polskie

b/  zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

c/  stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku

d/  nieposzlakowana opinia

e/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne         przestępstwo skarbowe

e/ wykształcenie   wyższe  ekonomiczne o specjalności: finanse, finanse publiczne,  rachunkowość, ekonomia

f/  co najmniej 3-letni   staż pracy , w tym  co najmniej 1 rok pracy w administracji samorządowej na stanowisku związanym z księgowością.

 Ponadto kandydat na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej  powinien  posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietów  Office oraz  programów finansowo-księgowych

 a także

wykazać się  znajomością przepisów n/w ustaw:

-  o samorządzie gminnym,

-  o rachunkowości ,

-  o finansach publicznych,

-  o podatku dochodowym od osób fizycznych

-  o dochodach jednostek  samorządu terytorialnego

-  o ubezpieczeniu społecznym

 1. Wymagania dodatkowe:

a/ uczciwość

b/ samodzielność ,

c/ umiejętność podejmowania decyzji,

d/ zdolność analitycznego myślenia

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostek budżetowych funduszy celowych i rachunku dochodów własnych:
 2. a) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno- rachunkowym,
 3. b) klasyfikowanie i dekretowanie dowodów księgowych wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków
 4. c) klasyfikowanie i dekretowanie dowodów księgowych w zakresie dochodów i sporządzanie poleceń księgowych,
 5. d) prowadzenie analitycznej i syntetycznej księgowości wydatków, dochodów i kosztów jednostek budżetowych, przychodów i rozchodów funduszy celowych,
 6. e) prowadzenie analitycznej i syntetycznej księgowości inwestycji wg poszczególnych zadań i obiektów,
 7. f) podejmowanie działań do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji i wycenianiem spisanych składników majątkowych, ustalanie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie,
 8. g) sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych,
 9. h) czuwanie aby opłacone dowody były prawidłowo kasowane i aby nie dopuścić do powtórnych wypłat,
 10. i) kontrola rachunków i wyciągów bankowych,
 11. Obsługa funduszu plac i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a w szczególności:
 12. a) prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 1. sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych, przekazywania potrąceń dokonywanych od list płac ,
 1. prowadzenie ewidencji naliczonej i przekazanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i dokonywanie rozliczeń z właściwym Urzędem Skarbowym,
 1. prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 1. zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń,
 1. wystawianie zaświadczeń z zakresu pobieranych świadczeń ZUS oraz zaświadczeń o dochodach do celów emerytalno-rentowych,
 1. g) opracowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykorzystania funduszu płac.
 1. Miesięczne uzgadnianie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych z księgowością podatkową.
 1. Wymagane dokumenty:

1/   list motywacyjny,

2/   życiorys /CV/

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /wzór kwestionariusza, zgodnie  z załącznikiem nr 1  do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06. 2006 r. – Dz. U.  z 2006 r. Nr 125, poz. 869/

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/świadectwa  pracy, zaświadczenia/

5/ kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

6/  kserokopie innych dodatkowych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i    umiejętnościach,

7/   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione  umyślnie/ w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego/

8/  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania  pracy  na w/w stanowisku

9/   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

9/   inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 4,5,6 – powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2016r., poz.922, późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm./.”

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Grudusk / pokój Nr 7 – I piętro / lub  przesłać   pocztą   w  terminie:  

            do  dnia  26 lutego 2018 r.  roku  do godz.  16oo  na adres: Urząd Gminy Grudusk, 06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54, w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości  budżetowej”/.

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

    

 1. 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk / grudusk.com/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Grudusk, zgodnie z ustawą z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U.  z 2016 r., poz. 902, z późn. zm./.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm./ jest wyższy niż 6%.

      Inne  informacje:

 

     KOMISJA powołana przez Wójta Gminy Grudusk  działa dwuetapowo:

   I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze  oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego  etapu postępowania.

   II etap -  przeprowadzenie  rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający  wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy.

                                                                                                    

WÓJT

                                                                                                                 /-/ mgr Jacek Oglęcki