Grudusk, 14 marca 2018 r

OR-SO.0002.34.2018

OGŁOSZENIE

    

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) – zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 roku oraz ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-        2031,

- wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Grudusk do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych,

        - określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,

        odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających

        charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jego jednostkom

        podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia

        warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których

        ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

        - podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

        oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,                                        

        - przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017-2023

          - przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu                                                                

               bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2018 roku”,

          - ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  Ochotniczych  

         Straży Pożarnych,

        - w sprawie usunięcia tablicy pamiątkowej,

        - wystąpienia Gminy Grudusk ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z    

        siedzibą w Łodzi,

        - podziału Gminy Grudusk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,

          granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad.

XXXIV Sesja Rady Gminy odbędzie się w dni 28 marca 2018 roku o godz.13oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

                                                                             Przewodnicząca Rady

                                                                                 mgr Beata Ciska