Grudusk, 04 czerwca 2018 r

OR-SO.0002.35.2018

 

OGŁOSZENIE

   

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) – zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i                             Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2017 rok,

a/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku

          za 2017 rok, plan organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018

          roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-2031,

    -    w  sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za

         usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

         oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od

         opłat jak również trybu ich pobierania,

    -    wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem

         w częściach wspólnych,

    -    nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Grudusk,

   - sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Grudusk,

     stanowiących część linii kolejowej wąskotorowej – Mławskiej Kolei

     Dojazdowej,

   - ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grudusk

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

XXXV Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 czerwca  2018 roku o godz.13oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

Zapraszam do udziału w obradach.

                                     

                                                                                 Przewodnicząca Rady

                                                                                    mgr Beata Ciska