INFORMACJA

O WYŁONIENIU WYKONAWCY NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  (ETERNITU)  W 2018 R.

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w postepowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:  „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap IX” które realizowane będzie w roku 2018 wyłoniono wykonawcę:

PRO-EKO Serwis Sp. z o.o.  Bierzewice 62, 09-500 Gostynin

        reprezentowana przez Pana Sławomira Stasińskiego 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na demontażu i/lub odbiorze (wraz z załadunkiem  z miejsca tymczasowego składowania,  transporcie oraz  unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest  z nieruchomości położonych  terenie gminy Grudusk.

  • Wyżej wymieniony podmiot za utylizację 1 Mg (tony) wyrobów zawierających azbest zaoferował cenę jednostkową brutto 339,98 zł.;
  • za demontaż 1 m2 płyty azbestowo-cementowej cenę brutto – 1,69 zł.

Oferta została wybrana zgodnie z kryterium najniższej ceny.

Wykonawca zważy zdemontowane i odbierane materiały zawierające azbest odrębnie z każdej posesji.

 

Wnioski realizowane będą według kolejności wpływu do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

Obecnie na realizację oczekuje 25 wniosków. Ilość zrealizowanych wniosków uzależniona będzie od rzeczywistej wagi wyrobów zawierających azbest.

 

Zadanie w 72,22 % sfinansowane będzie ze środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę w ramach naboru ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostałe 27,78 % to środki własne gminy. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi do 13.053,19 zł. Koszt całkowity zadania 18.073,58 zł.

Ostateczny termin usunięcia wyrobów azbestowych w ramach ww. zadania przypada na 12 października 2018 roku.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągniecia efektu ekologicznego. Zmniejszy się ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Grudusk.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Grudusk, pod numerem tel.:

23 6715 012 wew. 17.