INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku informuje,  że  od dnia 5 sierpnia 2019 roku będą przyjmowane  wnioski  o  przyznanie pomocy żywnościowej  w ramach  programu  operacyjnego  pomoc   żywnościowa   2014-2020 współfinansowanego  z  europejskiego  funduszu  pomocy  najbardziej  potrzebującym    Podprogram  2019 .

WNIOSKI  BĘDĄ  PRZYJMOWANE  DO  DNIA 6 WRZEŚNIA 2019 R.

Kryteria  kwalifikowania   osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej.

POMOCĄ ŻYWNOŚCIOWĄ W RAMACH PROGRAMU  OPERACYJNEGO  POMOC   ŻYWNOŚCIOWA MOGĄ BYĆ OBJĘTE OSOBY I RODZINY ZNAJDUJĄCE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA OKREŚLONE W ART. 7 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ I KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA 200% KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO SKORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ TJ;

  • DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ -   1 402,00 ZŁ.
  • DLA OSOBY W RODZINIE -  1 056,00 ZŁ.

Pomocy społecznej zgodnie z art.  7 udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kierownik GOPS

Hanna Bęcławska