WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Poz.

Miejscowość

Numer geodezyjny działki

Powierzchnia łączna

(ha)

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Grudusk

566

0,0062

PL1C/00046659/0

Działka posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej. Znajduje się na terenie uzbrojonym w media.

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona symbolem B33RM,MN – teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Działka położona jest w obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017-2023.

Bez przetargu (na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

5 700 zł*

*- do ceny został naliczony podatek VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, od dnia 09.08.2019 r. do dnia 29.08.2019 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk. Po upływie w/w terminu prawo pierwszeństwa wygasa.