OGŁOSZENIE

   

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) – zwołuję XI Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

        - zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Purzyce-Trojany,

       - rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grudusk,

       - rozpatrzenia petycji Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku,

       - udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu           

         Administracyjnego w Warszawie przez Kancelarię Adwokacką w Białymstoku,

       - przekazania petycji według właściwości,

       - przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok,

       - przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.,

  1. Pytania i wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

XI Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 roku o godz.13oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                           mgr inż. Michał Zakrzewski

Uwaga: z projektami materiałów sesyjnych można zapoznać się na stronie internetowej www.grudusk.com - Biuletyn Informacji Publicznej - zakładka: „Dokumentacja na Sesje Rady Gminy”.