Ogłoszenie nr 502978-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ciechanowie: Dostawa ciągnika rolniczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacje typu "Inwestycje
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie
inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający


Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ciechanowie, krajowy numer
identyfikacyjny 00076377800000, ul. Niechodzka 2a , 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. (23)6725531, (23)6725531, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (23)6725531.
Adres strony internetowej (URL): www.grudusk.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.grudusk.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ciechanowie, ul. Niechodzka 2A, 06-400 Ciechanów,
sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego. Zakup realizowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacje typu
"Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . 2. Ciągnik musi być fabrycznie
nowy (rok produkcji 2019 lub 2020), nieużywany, gotowy do rejestracji, spełniający wymogi
polskich przepisów ruchu drogowego. 3. Ciągnik musi spełniać niżej określone wymagania: I.
Silnik Wysokoprężny o mocy w przedziale 112 - 117 KM, 4-cylindrowy turbodoładowany,
chłodzony cieczą, spełniający najnowsze normy emisji spalin, II. Napęd Przekładnia liczby biegów
przód/tył min. 30/30, w pełni synchronizowana (wyższa liczba biegów zostanie oceniona zgodnie z
zapisami Rozdziału 15 pkt 4), Bieg pełzający, Rewers sterowany elektrohydraulicznie,
Zatrzymywanie ciągnika bez użycia pedału sprzęgła samym hamulcem nożnym, Napęd 4x4
załączany elektrohydraulicznie z możliwością załączania i wyłączania przedniego napędu,
Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego, Sprzęgło wielotarczowe mokre, Stała
przednia oś ze wspomaganiem, Wybór trybu jazdy przód/tył bez użycia sprzęgła. III. Układ
hamulcowy hamulce tarczowe mokre sterowane hydraulicznie, hamulec postojowy mechaniczny,
sterowany ręcznie, Układ hamulcowy do przyczep pneumatyczny. IV. Układ hydrauliczny
Minimum trzy pary gniazd hydrauliki zewnętrznej montowane fabrycznie, Tylny TUZ o udźwigu
min. 4100 kg kategorii II (większy udźwig zostanie oceniony zgodnie z zapisami Rozdziału 15 pkt
4), wspomagany dwoma siłownikami, Przedni TUZ o udźwigu min. 1800 kg kategorii II, siłowniki
dwustronnego działania, łącznik górny oraz kule, amortyzacja TUZ, obciążnik 800 – 900 kg,
Wydajność pompy do obsługi gniazd hydrauliki zewnętrznej min. 55 l/min, Hydrauliczne
wspomaganie układu kierowniczego, Sterowanie zewnętrzne tylnego TUZ na lewym lub prawym
błotniku, podnośnik tylny sterowany elektrycznie. V. WOM Tylny WOM, Cztery prędkości tylnego
WOM 540/540Eco/1000/1000Eco VI. Kabina Dwudrzwiowa, uchylne szyby - tylna, Radio, Na
dachu kabiny dwie lampy sygnalizacyjne błyskowe - kolor pomarańczowy(kogut), Minimum cztery
przednie i cztery tylne światła robocze, Fotel kierowcy amortyzowany, z regulacją i pasami
bezpieczeństwa, Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa z homologacją, rejestracja ciągnika na 2
osoby, Klimatyzacja, Tylna wycieraczka ze spryskiwaczem, Teleskopowe lusterka. VII. Pozostałe
parametry Koła - felga pełna spawana plus obciążniki osi tył min. 180 kg na koło, Rozmiar opon
przód i tył – dopasowany do parametrów technicznych i masy ciągnika, Prędkość jazdy 40 km/h,
Zbiornik paliwa – min. 100 litrów (większy zbiornik paliwa zostanie oceniony zgodnie z zapisami
Rozdziału 15 pkt 4), Pionowa rura układu wydechowego przy narożniku kabiny, Zaczep górny i
dolny tylny, Wyłącznik prądu, Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, Kolumna kierownicza
regulowana w dwóch płaszczyznach, VIII. DOSTARCZONY CIĄGNIK MUSI BYĆ
WYPOSAŻONY W NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Świadectwo homologacji na terenie RP,
Fabryczną instrukcję obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze wszystkim dokumentami
niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji pojazdu przez Zamawiającego wraz katalogiem części
zamiennych, Inne niezbędne dokumenty umożliwiające rejestrację oraz dokumentację
potwierdzającą dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania, zaświadczenia zgodności, atesty,
certyfikaty itp., Dokument określający warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
książkę gwarancyjną wraz z instrukcjami BHP, Co najmniej dwa komplety kluczyków do kabiny
ciągnika lub w liczbie dostarczonej przez producenta. IX. Warunki pozostałe Oferowany przez
Wykonawcę pojazd powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i
użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy pojazd
wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do przewidzianej przez
producenta minimalnej pojemności zbiornika pojazdu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu
gwarancji na dostarczony ciągnik na okres 12 miesięcy liczony od dnia podpisania przez
przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. W okresie gwarancji wszystkie koszty
naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części
eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu - ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien
zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serwis powinien znajdować na
terenie Polski w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji
serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii do 48
godzin, wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt
Wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad pojazdu, które
ujawniły się w okresie gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, wykonawca
zapewnia jeden (pierwszy) bezpłatny przegląd okresowe w okresie gwarancji w miejscu
garażowania ciągnika, serwis gwarancyjny sprawowany będzie przez autoryzowanych serwisantów
nadzorowany bezpośrednio przez Wykonawcę; Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na
własny koszt do miejsca wskazanego przez zamawiającego Przed złożeniem oferty, Wykonawca
winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia,
istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do
sporządzenia oferty. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz zakup części do
zaoferowanego sprzętu przez okres co najmniej 10 lat. Wykonawca zapewni na własny koszt
szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi sprzętu dla 2 pracowników obsługujących
w/w sprzęt w siedzibie właściwej dla Zamawiającego i w uzgodnionym terminie, jednak nie później
niż 5 dni od dostarczenia sprzętu. Szkolenie obejmie min. 8 godzin praktycznej obsługi w terenie na
każdym z elementów współpracujących z ciągnikiem. X. Wymagania stawiane wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą
przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez wykonawcę
telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i
terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez Wykonawcę (w tym również Podwykonawców) podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części
zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-03-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy, których
przedmiotem był ciągnik rolniczy - każda dostawa o wartości brutto co najmniej 150.000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) oświadczenie wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany formularz oferty, 2) zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy; 3)
dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - podpisania oferty
(pełnomocnictwo/a - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia); 4) oświadczenie wykonawcy o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (należy złożyć w terminie
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert); w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu 5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. Jeśli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. W
przypadku konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika
konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału, kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art.
25 a ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.6) Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8) W celu oceny, czy
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą. 9) Zamawiający, zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów następujących dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że podmiot zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
podmiot zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 10) Zamawiający
może żądać od Wykonawcy przedstawienia a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b)
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) oświadczenia podwykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Lokalizacja autoryzowanego serwisu 10,00
Parametry techniczne (tj. udźwig tylnego TUZ, liczba biegów, pojemność zbiornika paliwa)
30,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy
w przypadku: 1) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych
okoliczności, 2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym
zamówieniem, 3) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na
ceny, stawki i kwoty podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-27, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Informacja udzielana na podst. art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (INFORMACJA RODO) W związku z
obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ww.
Rozporządzenia uprzejmie informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Rejonowy
Związek Spółek Wodnych, ul. Niechodzka 2A, 06-400 Ciechanów; dane kontaktowe: numer
telefonu 23 672 55 31 w godzinach pracy RZSW, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 2. W
sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych, Panią Jolantą Mączewską, pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 3. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane są w celu: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 8. Posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO ; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9.
Nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 
Załączniki