Grudusk, dnia 11 lutego 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo – etap I – wieś Wiśniewo,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo – etap II – wieś Przywilcz,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo – etap III – wieś Łysakowo,
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo – etap IV – wieś Leśniewo Dolne,
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo – etap V – wieś Sokołowo,
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Rąbież Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku – etap I – wieś Rąbież Gruduski,
 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Rąbież Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku – etap II – wieś Wiksin

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwał:

 1. nr 221/XXVIII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo, zmienionej uchwałą nr 249/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 221/XXVIII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo,
 2. nr 91/XVII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rąbież Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku, zmienionej uchwałą nr 248/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 91/XVII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rąbież Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 19 lutego 2020 r.
do 19 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Gruduska w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniu
27 lutego 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku, Plac Grunwaldu 4, 06-460 Grudusk
o godz. 12:00
.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Grudusk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Wójt Gminy Grudusk. Uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ‑ RODO) oraz art. 17a ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w związku
z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w uwagach jest Urząd Gminy Grudusk reprezentowany przez Wójta Gminy Grudusk z siedzibą przy ul. Ciechanowskiej 54, 06-460 Gruduska.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych osoby, które złożyły uwagi mogą skontaktować się drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą zostać przekazane:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Grudusk przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Urząd Gminy Grudusk, w tym: do biura projektowego.
 1. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 2. Podane w uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii
  i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 3. Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • do żądania usunięcia danych osobowych;
 • do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
 1. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.