INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRUDUSK

        Od marca 2020 r. weszły w życie zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

  Wójt Gminy Grudusk zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2020 r. Rada Gminy Grudusk podjęła uchwałę Nr 102/XI/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.                                                                                                                                          

Od 1 marca 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

    22 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,

    48 zł /mieszkańca/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Rada Gminy Grudusk uchwaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:

w wysokości 3,00 zł miesięcznie – dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika i kompostowanie odpadów BIO

 Pełna treść uchwały określająca przedmiotową opłatę znajduję się pod linkiem:

UCHWAŁA Nr 102/XI/2020

            Jednocześnie informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości   i porządku w gminie każdy mieszkaniec jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości ponosić będzie opłatę podwyższoną w wysokości 48,00 zł od osoby za miesiąc.

UWAGA!!!!!

W związku ze zmianą przepisów do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zobowiązani są właściciele nieruchomości:

      1. którzy dotychczas nie zadeklarowali segregacji odpadów
      2. którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w przypadku posiadania kompostownika i samodzielnego kompostowania bioodpadów na terenie własnej nieruchomości.

Informacje dotyczące kompostowania dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska

https://naszesmieci.mos.gov.pl/dla-mediow/artykuly/59-jak-kompostowac

https://naszesmieci.mos.gov.pl/dla-mediow/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac

Od momentu zgłoszenia kompostowania i skorzystania z ulgi, mieszkaniec nie może bioodpadów wystawiać przed posesję w celu ich odbioru, nie może ich także oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.) określa możliwość skorzystania z ulgi tylko dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.

Właściciele nieruchomości zamieszkanych wielolokalowych nie mają obowiązku składania nowych deklaracji i wini uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójta Gminy Grudusk.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy wcześniej zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów i nie są zainteresowani kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku nie muszą składać nowej deklaracji. Zobowiązani są zaś do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójta Gminy Grudusk.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty tj. związane z ilością osób zamieszkałych (wynikające np. z narodzin dzieci, zgonów, zmianą miejsca zamieszkania itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.