Grudusk, 11 marca 2020 r

OGŁOSZENIE

                                                          

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) – zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku za 2019 rok oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2019 roku.
  5. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Grudusk na lata 2017-2019”.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

        - dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,

       - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031,

       - uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata

         2020-2026,

       - przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2023”,

       - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

         Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Grudusk

       - przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu

         bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2020 roku”,

       -  określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

       - wyrażenia zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z gruntem na rzecz                                                

         najemcy w trybie bezprzetargowym,

       - wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych  

          położonych w obrębie Humięcino i Mierzanowo,                                         

        - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa

         Mazowieckiego.                                                                                                                                      

  1. Pytania i wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

XIII Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 marca 2020 roku o godz.13oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

Uwaga: z projektami materiałów sesyjnych można zapoznać się na stronie internetowej www.grudusk.com - Biuletyn Informacji Publicznej - zakładka: „Dokumentacja na Sesje Rady Gminy”.

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                     mgr inż. Michał Zakrzewski