Grudusk, 10 czerwca 2020 r.

OR-SO.0002.13.2020

OGŁOSZENIE

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713) zwołuję XIII Sesje Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Grudusk za 2019 rok”.

a/ debata nad raportem

b/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grudusk wotum zaufania.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 rok,

a/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,

b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku za 2019 rok oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Grudusk na lata 2017 – 2019”.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031,

- zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2020,

- uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2026,

- przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2023”,

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Grudusk,

- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2020 roku”,

- określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

- wyrażenia zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z gruntem na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Humięcino i Mierzanowo,

- zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wraz z gruntami

- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,

- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grudusk na rok szkolny 2020/2021,

- zmiany Uchwały Nr 91/XVII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rąbież Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku.

 1. Pytania i wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

XIII Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz.11oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

Uwaga: z projektami materiałów sesyjnych można zapoznać się na stronie internetowej www.grudusk.com – Biuletyn Informacji Publicznej – zakładka: „Dokumentacja na Sesje Rady Gminy”.

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                               mgr inż. Michał Zakrzewski