W dniu 3 lipca 2020 r. w Ciechanowie Gmina Grudusk podpisała z Województwem Mazowieckim Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X Osi Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju Regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

W ramach Projektu zakupiony zostanie niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie: stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory, urządzenia wielofunkcyjne oraz przeprowadzone szkolenia i instruktaże dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej.