INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH

ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY GRUDUSK

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia 14 września do 2 października 2020 r. na terenie Gminy Grudusk przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców.

Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Grudusk będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Grudusk.

Mieszkańców Gminy Grudusk uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą niezbędnych wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac.

 

Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła będą potrzebne:

· Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,

  • Instrukcja obsługi źródła ciepła.

 

Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

 

 

Zadanie pn. „ Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Grudusk ” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020