Grudusk, 14 września 2020 r.

OR-SO.0002.14.2020

OGŁOSZENIE

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713) zwołuję XIV Sesje Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzednich Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031

- przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu,

- prowadzenia przez Gminę Grudusk działalności w zakresie telekomunikacji,

- zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Grudusk.

  1. Pytania i wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

XIV Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. o godz.13oo

w Strażnicy OSP w Grudusku.

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                    mgr inż. Michał Zakrzewski