Nowe obowiązki Wójta Gminy  w zakresie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych przez rolników

 

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów /prezydentów miast/ nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 tej ustawy Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte  co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

  1. małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2. jego zstępnym lub pasierbem,
  3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b i c.

W celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć  do Urzędu Gminy wniosek  o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z podpisaną umowa dzierżawy w pokoju Nr  4  - II piętro.

Na wydanie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy Wójt ma 7 dni.

Wójt Gminy udzielił upoważnienia do potwierdzania zawartych umów dzierżawy Sekretarzowi Gminy – Pani Bogumile Malinowskiej.

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej.

Do pobrania:

- wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy dzierżawy. - pobierz