Wójt Gminy Grudusk informuję, że w dniu 21 grudnia 2020 roku Rada Gminy Grudusk podjęła nową Uchwalę Nr 143/XVI/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Grudusk. W związku z tym od 1 lutego 2021 roku obowiązują nowe stawki opłaty za odpady komunalne w wysokości:

  • 23,50 zł/mieszkańca/miesiąc -jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 50,00 zł/mieszkańca/miesiąc - w przypadku prowadzenia nieselektywnei zbiórki odpadów.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa uchwała przewiduje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w przydomowy m kompostowniku. ti. w wysokości 3,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Zmiana stawki opłaty nie nakłada na właściciela nieruchomości obowiązku składania nowej deklaracji.

Należy jednak pamiętać, że gdy na nieruchomości zmienia się (zwiększa lub zmniejsza) liczba osób zamieszkałych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, z wyjątkiem przypadku w związku ze śmiercią mieszkańca gdy nową deklaracje zmniejszającą wysokość zobowiązania można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów' funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Wpłaty mieszkańców gminy nie pokrywają w całości ponoszonych przez gminę kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w' związku z tym gmina dopłaca brakującą kwotę z innych dochodów budżetu gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania.