OŚR.6220.6.2017  

Grudusk, 15.03.2021 r.        

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O ODWOŁANIU ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ

            Na podstawie § 21 ust 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku                                 z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2021r. poz. 367) oraz art. 33 ust.1 pkt. 9, art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247) 

Wójt Gminy Grudusk  zawiadamia

że w związku z zaostrzeniem od 15 marca 2021r. przez Rząd zasad bezpieczeństwa    w województwie mazowieckim związanych z sytuacją epidemiologiczną i potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa    w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli kur niosek reprodukcyjnych wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ew. 117 w miejscowości Żarnowo, gmina Grudusk, powiat Ciechanów zaplanowana na  dzień 17  marca 2021 roku  na godz. 10:00 w Hali Sportowej w Grudusku ul. Szkolna 2 zostaje odwołana.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości  poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk jak również w sposób zwyczajowo przyjęty.