OŚR.6220.5.2020 
Grudusk, 10.08.2021 r.                                                                                                                                   
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Grudusk działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm. zwanej dalej ,,ustawą ooś’’)
 
 
zawiadamia społeczeństwo
o wydanej w dniu 09.08.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚR.6220.5.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory  wolnostanowiskowej wraz  z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 8/2, obręb Humięcino-Koski, gmina Grudusk. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana K. I. reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Annę Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz Sp. k. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno.
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni (stanowi załącznik do niniejszej informacji). Udostępnienie treści decyzji społeczeństwu uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od następnego  dnia po dniu opublikowania informacji.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją, sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk przy ul. Ciechanowskiej 54, II piętro, pok. Nr 9, w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku. Wskazuję dzień publicznego udostępnienia treści decyzji – 10  sierpnia 2021 r.
Społeczeństwu treść decyzji oraz dokumentację sprawy udostępnia się zgodnie z przepisami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś.
           Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, umieszczenie  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk www.bip.grudusk.com   w zakładce obwieszczenia i zawiadomienia, wywieszenie w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
 
 
 
 
Pouczenie:
Art. 72 ust. 6 ustawy ooś- organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust.1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje   o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.
Art. 72 ust. 6a ustawy ooś - Udostępnienie dokumentacji sprawy, o której mowa wust.6, następuje zgodnie z przepisami działu II
Art. 85 ust. 3 ustawy ooś
Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów,  o których mowa w art. 77 ust.1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego  go  urzędu  treść  tej  decyzji.   W informacji  wskazuje  się  dzień udostępnienia  treści  decyzji.  Przepis  stosuje  się  odpowiednio  do  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.