Grudusk, 15 września 2021 r.

OR-SO.0002.21.2021

OGŁOSZENIE

      

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372), zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2021-2031,

- zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego,

- rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,

- zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Wiksin.

  1. Pytania i wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

XXI Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. o godz.11oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                   mgr inż. Michał Zakrzewski

UWAGA: z projektami materiałów sesyjnych można zapoznać się na stronie internetowej www.grudusk.com - Biuletyn Informacji Publicznej - zakładka: „Dokumentacja na Sesje Rady Gminy”.