OŚR.611.5.2021

Grudusk, dnia 17.09.2021r.

 

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Grudusk

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1275 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Grudusk tj:

  • Humięcino, Mierzanowo, Zakrzewo Wielkie,
  • Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Górne, Strzelnia,
  • Humięcino-Koski, Łysakowo, Stryjewo Wielkie,
  • Purzyce-Pomiany, Sokołowo,
  • Purzyce-Rozwory, Wiksin i Wiśniewo

 

 

od dnia 20/09/2021 r. do dnia 20/11/2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk, II piętro pokój nr 9,                 w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20/10/2021 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji gruntów
i budynków uzyskanej z zasobów Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.