Gmina Grudusk w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” będzie wnioskować o grant na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR. W związku z tym Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowały PGR-y, do dnia 29 października 2021 roku mogą składać w Urzędzie Gminy Grudusk stosowne oświadczenia.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  • zamieszkują w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • są członkami rodzin (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkujących miejscowość lub gminę objętą PPGR,
  • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Miejsce składania oświadczeń: Urząd Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, II piętro, pok. nr 4.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty:
1)    oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego,
2)    oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,
3)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
4)    wskazanie sprzętu,
5)    dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danych PPGR (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7)

Pliki do pobrania:

Załączniki - pobierz (.zip)