W dniu 3 lipca 2020 r. w Ciechanowie Gmina Grudusk podpisała z Województwem Mazowieckim Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X Osi Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju Regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

W ramach Projektu zakupiony zostanie niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie: stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory, urządzenia wielofunkcyjne oraz przeprowadzone szkolenia i instruktaże dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej.

 

Multimedialna prezentacja wraz z albumem pt. "Mazowieckie 30 Lat Samorządności. 20 Lat Województwa"
 

Zapraszamy do zapoznania się z  multimedialną prezentacją wraz z albumem pt. "Mazowieckie 30 Lat Samorządności. 20 Lat Województwa".

Na stronie 75 znajduję się tekst poświęcony Naszej Gminie.

https://mazowieckie.polskamultimedialna.pl/media/book/mazowieckie4

Link do innych publikacji: https://mazowieckie.polskamultimedialna.pl/pl/publikacje/ 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej.  

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

  1. celów współpracy – § 2 programu,
  2. zakresu przedmiotowego współpracy – § 4 programu,
  3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
  4. priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 – 34 programu,
  5. podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
  6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Informacja o decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa w 2021 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z: