OGŁOSZENIE

   

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) – zwołuję XI Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

        - zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Purzyce-Trojany,

       - rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grudusk,

       - rozpatrzenia petycji Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku,

       - udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu           

         Administracyjnego w Warszawie przez Kancelarię Adwokacką w Białymstoku,

       - przekazania petycji według właściwości,

       - przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok,

       - przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.,

  1. Pytania i wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

XI Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 roku o godz.13oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                           mgr inż. Michał Zakrzewski

Uwaga: z projektami materiałów sesyjnych można zapoznać się na stronie internetowej www.grudusk.com - Biuletyn Informacji Publicznej - zakładka: „Dokumentacja na Sesje Rady Gminy”.

                                                                      

!!! UWAGA!!!!

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

 

URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE, ŻE OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU NASTĄPIŁA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO DO UISZCZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 

Nr rachunku:  41 8220 0004 0000 0169 2000 0650

 

 

W ó j t  G m i n y  G r u d u s k

ogłasza nabór na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze

 

  1. 1. Kierownika Klubu Senior+ w Grudusku

                                           nazwa stanowiska pracy

  1. Wymagania niezbędne:

a/  obywatelstwo polskie

b/  zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

c/  stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku

d/  nieposzlakowana opinia

e/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e/ wykształcenie   wyższe  

f/ co najmniej 3-letni   staż pracy  w pomocy społecznej

g/ posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji  pomocy społecznej

      Ponadto kandydat na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ powinien  posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietów Open  Office , Excel, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej

 a także