Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

W RAMACH PROGRAMU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2018

Forma zatrudnienia: Umowa na czas określony

Okres zatrudnienia: od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.

1.Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie:
 2. a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
 3. b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub
 4. c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 5. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,
 9. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
 10. Wymagania dodatkowe:
 11. a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 12. b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 13. c) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
 14. d) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
 15. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
  Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
  – opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  – udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  – udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  – udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  – udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  – wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  – motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  – udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  – motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  – podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa    dzieci i rodzin;
  – prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  – dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
  – monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  – sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  – współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  – współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Grudusk oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 16. Informacje dodatkowe:

W ó j t  G m i n y  G r u d u s k

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

 1. 1. INSPEKTOR  księgowości oświatowej i instytucji kultury

                                      

 1. Wymagania niezbędne:

a/  obywatelstwo polskie

b/  zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

c/  stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku

d/  nieposzlakowana opinia

e/  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e/  wykształcenie   wyższe  ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość,

f/  co najmniej czteroletni  staż pracy , w tym 1 rok przy wykonywaniu obsługi finansowej jednostek sektora  finansów publicznych

 Ponadto kandydat na stanowisko Inspektora ds. księgowości oświatowej i instytucji kultury  powinien  posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietów  Office oraz  programów finansowo-księgowych

 a także

wykazać się  znajomością przepisów n/w ustaw:

-  o samorządzie gminnym,

-  o rachunkowości ,

-  o finansach publicznych,

-  o podatku dochodowym od osób fizycznych

-  Karty Nauczyciela

-  o ubezpieczeniu społecznym

 1. Wymagania dodatkowe:

a/ uczciwość

b/ samodzielność ,

c/ umiejętność podejmowania decyzji,

d/ zdolność analitycznego myślenia

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. Prowadzenie kompleksowe obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych i instytucji kultury.
 3. Opracowywanie planów finansowo-księgowych dochodów i wydatków placówek oświatowych i instytucji kultury.
 4. Obsługa funduszu płac i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 5. Sporządzanie sprawozdawczości.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 7. Rozliczanie inwentaryzacji.
 1. Wymagane dokumenty:

1/   list motywacyjny,

2/   życiorys /CV/

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /wzór kwestionariusza, zgodnie  z załącznikiem nr 1  do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06. 2006 r. – Dz. U.  z 2006 r. Nr 125, poz. 869/

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/świadectwa  pracy, zaświadczenia/

5/ kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

6/  kserokopie innych dodatkowych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7/   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione  umyślnie/ w przypadku zatrudnienia , kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego/

8/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania  pracy  na w/w stanowisku

9/   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

9/   inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 4,5,6 – powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2016r., poz.922/ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm./.”

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Grudusk / pokój Nr 7 – I piętro / lub  przesłać   pocztą   w  terminie:  

            do  dnia  12 grudnia 2017 roku  do godz.  16oo  na adres: Urząd Gminy Grudusk, 06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54, w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. księgowości  oświatowej i instytucji kultury”/.

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

    

 1. 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk / grudusk.com/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Grudusk, zgodnie z ustawą z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U.  z 2016 r., poz. 902, z późn. zm./.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm/ jest wyższy niż 6%.

      Inne  informacje:

 

     KOMISJA powołana przez Wójta Gminy Grudusk  działa dwuetapowo:

   I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze  oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego  etapu postępowania.

   II etap -  przeprowadzenie  rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający  wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

                                                                                                    

Grudusk, 30  listopada 2017 r.         

WÓJT

                                                                                                                /-/  mgr Jacek Oglęcki