Grudusk, 14 marca 2018 r

OR-SO.0002.34.2018

OGŁOSZENIE

    

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) – zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 roku oraz ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,

Urząd Gminy Grudusk informuje, że w zakładce „O gminie” zamieszczony został link do wirtualnego spaceru po Gminie Grudusk. Informacje zawarte w prezentacji są na etapie uzupełniania i wprowadzania ewentualnych poprawek.

Prosimy o zgłaszanie uwag i sugestii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link do prezentacji:

http://www.multimedialnespacery.pl/grudusk/spacer.html

Grudusk, 27.02.2018 r.

IND.6722.1.2018

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiśniewo,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywilcz,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łysakowo,
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniewo Dolne,
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokołowo,
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rabież Gruduski,
 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiksin,
 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej w Grudusku,

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Grudusk uchwał:

 OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Grudusk informuje, że nastąpiła zmiana w harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych na 2018 r. Odbiór odpadów zmieszanych został przeniesiony z dnia 31 marca na dzień 7 kwietnia (dotyczy miejscowości: Humięcino-Koski, Humięcino-Klary, Stryjewo Wielkie, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Czubaki, Pszczółki Szerszenie, Pszczółki Górne, Wiśniewo, Strzelnia). Powodem zmiany jest nieczynne składowisko odpadów w miejscowości Uniszki Cegielnia w dniu 31 marca.

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 08.03.2018 R. /CZWARTEK/

OD GODZINY 12.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS