OŚR.6220.6.2017  

Grudusk, 15.03.2021 r.        

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O ODWOŁANIU ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ

            Na podstawie § 21 ust 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku                                 z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2021r. poz. 367) oraz art. 33 ust.1 pkt. 9, art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247) 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponownie otwarty

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców informujemy, że z dniem 19 marca 2021 r. (piątek)
zostanie wznowiona praca  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Humięcino –Koski,gm.Grudusk.

PSZOK będzie czynny w każdy piątek od godz. 8:15 do 14:00.

Jednocześnie prosi się osoby zgłaszające się do punktu o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (noszenie maseczek, rękawiczek ochronnych, zachowanie odpowiedniej odległości oraz stosowania się do ograniczeń w ilości osób obecnych na terenie PSZOK-u).

ZAJĘCIA SPORTOWE W RAMACH PROJEKTU

„LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

Urząd Gminy Grudusk informuje, że na podstawie Umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu „Lokalny Animator Sportu” nr 1128/03/21/LAS/JST zawartej w dniu 02.03.2021 r. pomiędzy Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym a Gminą Grudusk organizowane będą zajęcia sportowe na Boisku Orlik.

Umowa zawarta została na okres od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. Zajęcia sportowe w ramach Projektu prowadzone będą w okresie od marca do listopada 2021 r.

Celem Projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu.

Zajęcia będą organizowane od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 15.00 do 19.00.

Godziny zajęć dla poszczególnych grup:

15.00 -16.00 – uczniowie szkół podstawowych

16.00 – 17.00 – uczniowie szkół ponadpodstawowych

17.00 – 19.00 – dorośli

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii możliwa jest organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych na otwartym powietrzu.

Uczestnicy zajęć na obiektach sportowych na otwartym powietrzu zgodnie z § 25 ust. 3 pkt 11 w/w Rozporządzenia nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Zachęcamy do udziału.