Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

więcej  pod linkiem    ---> https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA

 

Na podstawie art. 36 i art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)  oraz art. 89, art. 90 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Grudusk zawiadamia, że w dniu 17 marca 2021 r. o godz. 10:00 w Hali Sportowej w Grudusku przy ul. Szkolnej 2, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli kur niosek reprodukcyjnych wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce  o numerze ew. 117 w miejscowości Żarnowo, gmina Grudusk, powiat Ciechanów.

 

Komunikat

 

z dnia 11 lutego 2021r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Ciechanowie

 

         Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, przypomina wszystkim właścicielom i zarządcom o utrzymaniu obiektów budowlanych w takim stanie, by czynniki zewnętrzne związane z działaniem sił natury w tym przede wszystkim: śnieg utrzymujący się na dachach, sople lodu zwisające z budynków itp. Nie przyczyniły się do uszkodzenia obiektu budowlanego i nie spowodowały zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.