OŚR.6220.5.2020 
Grudusk, 10.08.2021 r.                                                                                                                                   
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Grudusk działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm. zwanej dalej ,,ustawą ooś’’)
 
 
zawiadamia społeczeństwo
o wydanej w dniu 09.08.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚR.6220.5.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory  wolnostanowiskowej wraz  z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 8/2, obręb Humięcino-Koski, gmina Grudusk. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana K. I. reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Annę Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz Sp. k. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno.
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni (stanowi załącznik do niniejszej informacji). Udostępnienie treści decyzji społeczeństwu uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od następnego  dnia po dniu opublikowania informacji.

UWAGA! ZNALEZIONO PSA!

Szukamy właściciela lub osób zainteresowanych adopcją. Pies znaleziony w okolicy supermarketu Biedronka w Grudusku. Zdjęcie psa dostępne poniżej.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Grudusk pod numerem telefonu (23) 6715 012.