ROZPORZĄDZENIE NR 22 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, iławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, przasnyskiego, siedleckiego makowskiego, piaseczyńskiego oraz grójeckiego

Plik do pobrania

ROZPORZĄDZENIE NR 22 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 6 LIPCA 2021 R.

OŚR.6220.1.2021   
Grudusk, 07.07.2021 r.                                                                                                                                   
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Grudusk działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm. zwanej dalej ,,ustawą ooś’’)
 
 
zawiadamia społeczeństwo
o wydanej w dniu 07.07.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2319W Przywilcz-Zakrzewo-Żmijewo Kuce’’ na działkach nr ewid.: 156, 147 – obręb 0008 Łysakowo. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Cezarego Mikołajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ,,Infra – Kom Cezary Mikołajewski’’ z siedzibą ul. Witosa 6 lok. 3, 06-300 Przasnysz.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z końcem czerwca zamyka 4 nabory wniosków o dofinansowanie. To ostatni moment, żeby ubiegać się o premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw, pomoc klęskową oraz pomoc dla pszczelarzy.

Ostatniego dnia czerwca kończą się 2 popularne nabory wniosków z budżetu PROW 2014-2020. W ich ramach wsparcie mogą otrzymać młodzi rolnicy oraz ci, którzy są zainteresowani restrukturyzacją małych gospodarstw.

Premia dla młodych rolników wynosi 150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika (120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu).

Natomiast na restrukturyzację małych gospodarstw można uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii – wypłacanej w dwóch ratach na wniosek rolnika (48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu).

Więcej ->>>>>

OD 1 LIPCA 2021 R. RUSZA REJESTR KOTŁÓW GRZEWCZYCH                         

 Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).  Jest to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce.

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali lub budynków. Osoby te powinny złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie pisemnej.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.