MOŻLIWOŚĆ GAZYFIKACJI MIEJSCOWOŚCI W GMINIE GRUDUSK

Polska Spółka Gazownictwa - Gazownia w Ciechanowie zwróciła się do Wójta Gminy Grudusk z prośbą o przekazanie informacji o liczbie mieszkańców zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego.

Planowana budowa sieci gazowej uzależniona jest od zapotrzebowania na gaz ziemny. Na podstawie liczby zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją gazu ziemnego oceni opłacalność inwestycji i w przypadku pozytywnej analizy kosztów przystąpi do realizacji budowy sieci gazowej na terenie gminy Grudusk.

Zachęcamy mieszkańców sołectw: Sokólnik, Purzyce Rozwory, Purzyce Trojany, Grudusk i Sokołowo (zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców) do niezwłocznego zgłoszenia z określeniem lokalizacji budynku (nr ewid. działki).

Zapisy dla zainteresowanych w Urzędzie Gminy Grudusk, II piętro pok. nr 4, tel. 23 671 50 12 wew. 17.

Termin zapisów do 29.03.2019 r.

Wójt Gminy Grudusk

    Marek Piotrowicz

Sprawa: promocja badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycję przez jednostki samorządu terytorialnego.

Grudusk, 27.02.2018 r.

IND.6722.1.2018

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiśniewo,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywilcz,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łysakowo,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniewo Dolne,
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokołowo,
  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rabież Gruduski,
  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiksin,
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej w Grudusku,

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Grudusk uchwał: