ZAJĘCIA SPORTOWE W RAMACH PROJEKTU

„LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

Urząd Gminy Grudusk informuje, że na podstawie Umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu „Lokalny Animator Sportu” nr 1128/03/21/LAS/JST zawartej w dniu 02.03.2021 r. pomiędzy Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym a Gminą Grudusk organizowane będą zajęcia sportowe na Boisku Orlik.

Umowa zawarta została na okres od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. Zajęcia sportowe w ramach Projektu prowadzone będą w okresie od marca do listopada 2021 r.

Celem Projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu.

Zajęcia będą organizowane od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 15.00 do 19.00.

Godziny zajęć dla poszczególnych grup:

15.00 -16.00 – uczniowie szkół podstawowych

16.00 – 17.00 – uczniowie szkół ponadpodstawowych

17.00 – 19.00 – dorośli

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii możliwa jest organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych na otwartym powietrzu.

Uczestnicy zajęć na obiektach sportowych na otwartym powietrzu zgodnie z § 25 ust. 3 pkt 11 w/w Rozporządzenia nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Zachęcamy do udziału.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

więcej  pod linkiem    ---> https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA

 

Na podstawie art. 36 i art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)  oraz art. 89, art. 90 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Grudusk zawiadamia, że w dniu 17 marca 2021 r. o godz. 10:00 w Hali Sportowej w Grudusku przy ul. Szkolnej 2, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli kur niosek reprodukcyjnych wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce  o numerze ew. 117 w miejscowości Żarnowo, gmina Grudusk, powiat Ciechanów.