Szanowni Państwo

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne
w Płońsku zaprasza na XXI Mazowieckie Dni Rolnictwa 13 czerwca 2021 roku.

Ze względu na panującą pandemię tegoroczne MDR odbędą się tylko i wyłącznie na polu doświadczalnym. Przez cały czerwiec prezentować będziemy Państwu różnego rodzaju obserwacje, badania i doświadczenia. Na polu doświadczalnym można będzie zobaczyć rozwiązania wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. bioróżnorodność gatunkową i odmianową, technologię ochrony roślin w oparciu                           o prowadzony monitoring występowania agrofagów .

Konsultacje w sprawie Projektu

Uchwały Rady Gminy Grudusk w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/XVIII/2021 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności zwierząt na terenie  gminy  Grudusk  w 2021 r.’’           

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) oraz Uchwały Nr 128/XXV/2012  Rady Gminy  Grudusk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Grudusk w nawiązaniu do uwag Organu Nadzoru dot. §11  Uchwały Nr 154/XVIII/2021 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 marca 2021 r.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Grudusk w 2021 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 2661) przedkłada do konsultacji zmiany do Projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie  Gminy  Grudusk  w 2021 r.”

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 08.06.2021 r. i zostaną zakończone w dniu 21.06.2021 r.

GRYPA PTAKÓW

 Poniżej zamieszczamy najnowsze rozporządzenie nr 16 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 26 maja 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego, przasnyskiego oraz siedleckiego

Rozporządzenie nr 16 Wojewody Mazowieckiego - pobierz