OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Grudusk informuje, że nastąpiła zmiana w harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych na 2018 r. Odbiór odpadów zmieszanych został przeniesiony z dnia 31 marca na dzień 7 kwietnia (dotyczy miejscowości: Humięcino-Koski, Humięcino-Klary, Stryjewo Wielkie, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Czubaki, Pszczółki Szerszenie, Pszczółki Górne, Wiśniewo, Strzelnia). Powodem zmiany jest nieczynne składowisko odpadów w miejscowości Uniszki Cegielnia w dniu 31 marca.

Grudusk, 27.02.2018 r.

IND.6722.1.2018

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiśniewo,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywilcz,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łysakowo,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniewo Dolne,
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokołowo,
  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rabież Gruduski,
  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiksin,
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej w Grudusku,

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Grudusk uchwał:

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 08.03.2018 R. /CZWARTEK/

OD GODZINY 12.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS

 
URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE

,że w dniach od 9 do 16 kwietnia 2018 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

ODPADY BĘDĄ ODBIERANE WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

Dzięki tej zbiórce akcyjnej mieszkańcy Gminy Grudusk będą mieli możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych m in. zniszczonych bezużytecznych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego, sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV oraz starych opon.

TERMIN ODBIORU ODPADÓW

MIEJSCOWOŚCI

Korzystając z organizowanej zbiórki akcyjnej zachęcamy mieszkańców Gminy Grudusk do przeprowadzenia porządków na swoich posesjach i w domach.

Zgodnie z regulaminem ww. odpady muszą być wystawione w określonych terminach na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

9 kwiecień 2018

(poniedziałek)

Żarnowo, Grudusk-Olszak, Grudusk-Brzozowo, Wiksin, Rąbież Gruduski, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie

 

10 kwiecień 2018

(wtorek)

Wiśniewo, Pszczółki Czubaki, Pszczółki Szerszenie, Pszczółki Górne, Przywilcz, Stryjewo Wielkie, Nieborzyn

11 kwiecień 2018

(środa)

Dębowo, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Polanka, Humięcino-Andrychy, Humięcino–Retki, Humięcino-Koski, Humięcino Klary

 

12 kwiecień 2018

(czwartek)

Łysakowo, Humięcino, Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie, Mierzanowo, Mierzanowo-Kolonia

13 kwiecień 2018

(piątek)

Sokólnik, Purzyce-Rozwory, Purzyce-Trojany, Sokołowo, Strzelnia, Borzuchowo-Daćbogi

16 kwiecień 2018

(poniedziałek)

Grudusk – wszystkie ulice

UWAGA: Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 7.30 w dniu zbiórki.
Odpady będą odbierane przez NOVAGO Sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława.

Posiadanie takich odpadów do odbioru w gospodarstwie należy zgłosić do Urzędu Gminy Grudusk.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel .: 23 6715 012 w. 17 - u P. Agnieszki Adamskiej lub 23 6715 012 w. 21 - u P. Ryszarda Czaplickiego