INFORMACJA
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU
 21.06.2018 R. /CZWARTEK/
OD GODZINY 9.00
W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY URZĘDZIE GMINY
BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI
                          
  KIEROWNIK GOPS

INFORMACJA

O WYŁONIENIU WYKONAWCY NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  (ETERNITU)  W 2018 R.

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w postepowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:  „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap IX” które realizowane będzie w roku 2018 wyłoniono wykonawcę:

PRO-EKO Serwis Sp. z o.o.  Bierzewice 62, 09-500 Gostynin

        reprezentowana przez Pana Sławomira Stasińskiego 

 


Zarządzenie Nr 31/2018 pobierz

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Grudusk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Zarządzenie Nr 30/2018 pobierz

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Grudusk.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości  w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 z późn. zm.) w przypadku jakichkolwiek zmian na nieruchomości mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

  • urodzenie dziecka,
  • zgonu domownika,
  • wprowadzenia się nowej osoby - np. powrót osób pracujących, studiujących (w okresie letnim) poza granicami gminy itp.,
  • sprzedaży nieruchomości,
  • zmiany miejsca zamieszkania,
  • nowo zamieszkałych nieruchomości,
  • zmiany sposobu gromadzenia odpadów (np. z niesegregowania na segregację),
  • zmiany właściciela lub danych osobowych właściciela

właściciele nieruchomości1) mają 14 dni na złożenie zmiany/korekty danych zwartych w deklaracji śmieciowej.

Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje bez względu na to czy ktoś jest zameldowany czy nie. Liczy się jedynie to, że dana osoba przebywa (zamieszkuje) na terenie nieruchomości.