Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Gmina Grudusk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach ogłoszonego przez  Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18 działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.)ogłasza otwarty nabór na Partnera do Projektu spoza sektora finansów publicznych .

Do zadań i obowiązków Partnera należeć będzie współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku – Wnioskodawcą projektu w zakresie przygotowania i realizacji Projektu, w szczególności zaś:

  • wsparcie merytoryczne (doradcze) w toku planowanych działań aplikacyjnych, a następnie na etapie realizacji Projektu;
  • wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie efektywnego przeprowadzenia działań objętych Projektem;
  • współudział w realizacji działań w ramach Projektu na etapie jego realizacji.

Komunikat

z dnia 07.01.2019 roku  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, przypomina wszystkim właścicielom i zarządcom o utrzymaniu obiektów budowlanych w takim stanie, by czynniki zewnętrzne związane z działaniem sił natury w tym przede wszystkim: śnieg utrzymujący się na dachach, sople lodu zwisające z budynków itp. nie przyczyniły się do uszkodzenia obiektu budowlanego i nie spowodowały zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.