INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że od września 2017  roku będzie realizowany Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach programu operacyjnego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego  do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1 268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej  i  1 028,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

   Osoby i rodziny, które zainteresowane są tą formą pomocy powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej  i złożyć dokumenty członków rodziny potwierdzające uzyskany  dochód  z ostatniego miesiąca.

Kierownik GOPS

Z przyjemnością chciałabym poinformować iż ruszyła 9 edycja konkursu INNOWATOR MAZOWSZA, nad którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.

W związku z tym chciałabym Państwa zaprosić do współpracy oraz zwrócić się z wielką prośbą o zamieszczenie informacji na Państwa stronie, rozwieszenie plakatów bądź udostępnienie ulotek oraz rozpowszechnienie ich w zaprzyjaźnionych instytucjach - materiały przesyłam w załącznikach - informację na stronę, plakaty, ulotki, bannery, itd.

Filmik z zaproszeniem Pana Marszałka Adama Struzika znajduje się na stronie https://www.youtube.com/watch?v=lvKZC60cBCI Info na naszej stronie https://innowacyjni.mazovia.pl/ruszyla-ix-edycja-konkursu-innowator-mazowsza.html

Mam jeszcze jedno pytanie - czy możemy zwrócić się z prośbą do Państwa o mailing do przedsiębiorców/doktorantów/naukowców?

Z góry bardzo dziękuję oraz, w miarę możliwości, poproszę o wiadomość zwrotną gdzie znajdzie się w/w info lub screenów. W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.

Urząd Gminy Grudusk zaprasza do udziału w ocenie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza uwag w terminie do 26.07.2017 r. do godz. 16.00:

- drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk

- osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk

Jednocześnie zapraszamy do udziału w II spotkaniu konsultacyjnym dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grudusk w dniu 27.07.2017 r. o godz. 15.00 w GOKiS w Grudusku.

 

Link do artykułu LPR Grudusk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku

informuje, że

od dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
o przyznanie:

* świadczeń wychowawczych Program 500+

*zasiłków rodzinnych

*specjalnego zasiłku opiekuńczego

*świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania poznają ofertę bezpłatnych szkoleń, jak również dowiedzą się, jakie są możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • 18 sierpnia 2017 r. w godz. 8.00-11.00   -    Urząd Gminy  Gołymin Ośrodek
  • 18 sierpnia 2017 r. w godz.11:30-14:30 –   Urząd Miasta Pułtusk  
  • 22 sierpnia  2017 r. w godz. 8:00-11:00   –  Urząd Gminy Strzegowo
  • 22 sierpnia  2017 r. w godz.11:30-14:30 –  Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
  • 23 sierpnia  2017 r. w godz. 8:00-11:00   –   Urząd Gminy  Szydłowo
  • 23 sierpnia 2017 r. w godz. 11:30-14:30 –   Urząd Gminy Stupsk  
  • 24 sierpnia 2017 r. w godz. 8:00-11:00    –    Urząd Gminy Grudusk
  • 24 sierpnia 2017 r. w godz. 11:30-14:30 –  Urząd Gminy Regimin

Dla kogo

Spotkania skierowane są do osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich

Organizator spotkań

Organizator spotkań Lokalny Punkt Informacyjny w Ciechanowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Plac Kościuszki 5 ;
06-400 Ciechanów
Tel: 22 542 2360/ 22 542 2117

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.