W ó j t  G m i n y  G r u d u s k

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 1. PODINSPEKTOR  księgowości budżetowej

 

 1. Wymagania niezbędne:

a/  obywatelstwo polskie

b/  zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

c/  stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku

d/  nieposzlakowana opinia

e/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne         przestępstwo skarbowe

e/ wykształcenie   wyższe  ekonomiczne o specjalności: finanse, finanse publiczne,  rachunkowość, ekonomia

f/  co najmniej 3-letni   staż pracy , w tym  co najmniej 1 rok pracy w administracji samorządowej na stanowisku związanym z księgowością.

 Ponadto kandydat na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej  powinien  posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietów  Office oraz  programów finansowo-księgowych

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

 • zachowania dziedzictwa lokalnego.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Sprawa: promocja badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycję przez jednostki samorządu terytorialnego.

INFORMACJA

                       

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 stycznia 2018 r.  o godz.1700.w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Purzyce-Rozwory.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa Sołectwa Purzyce-Rozwory.
 4. Sprawy różne.

Nadmieniam, że na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego quorum, wybory przeprowadzone zostaną w tym samym dniu o godz. 1730  bez względu na liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim.

        

         Bardzo proszę  mieszkańców Sołectwa Purzyce-Rozwory o udział  w Zebraniu.

                                                                                             

                                                                                                   WÓJT

                                                                                        /-/ mgr Jacek Oglęcki