INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości  w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 z późn. zm.) w przypadku jakichkolwiek zmian na nieruchomości mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

 • urodzenie dziecka,
 • zgonu domownika,
 • wprowadzenia się nowej osoby - np. powrót osób pracujących, studiujących (w okresie letnim) poza granicami gminy itp.,
 • sprzedaży nieruchomości,
 • zmiany miejsca zamieszkania,
 • nowo zamieszkałych nieruchomości,
 • zmiany sposobu gromadzenia odpadów (np. z niesegregowania na segregację),
 • zmiany właściciela lub danych osobowych właściciela

właściciele nieruchomości1) mają 14 dni na złożenie zmiany/korekty danych zwartych w deklaracji śmieciowej.

Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje bez względu na to czy ktoś jest zameldowany czy nie. Liczy się jedynie to, że dana osoba przebywa (zamieszkuje) na terenie nieruchomości.


Zarządzenie Nr 31/2018 pobierz

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Grudusk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Zarządzenie Nr 30/2018 pobierz

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Grudusk.

Grudusk, 04 czerwca 2018 r

OR-SO.0002.35.2018

 

OGŁOSZENIE

   

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) – zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i                             Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2017 rok,