Grudusk, 10 czerwca 2019 r

OR-SO.0002.7.2019

  OGŁOSZENIE

 

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) – zwołuję VII Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Grudusk za 2018 rok”.

a/ debata nad raportem

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI

DO  LASÓW PRYWATNYCH

 

 

Urząd Gminy w Grudusku informuje, że do 12 czerwca 2019 r. można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wnioski na ,,Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska’’  w ramach PROW na lata 2014-2020.

Działanie daje możliwość pozyskania właścicieli lasów środków z PROW 2014-2020 na realizację zadań tj.:

  • Przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra
  • Przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach
  • Zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu
  • Założenie remizy
  • Czyszczenie późne
  • Zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra, podszytu, dolesienia luk lub założenia remizy.