INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 07.11.2018 R. /ŚRODA/

OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS

Grudusk, 03 października 2018 r

OR-SO.0002.39.2018

OGŁOSZENIE

   

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn .zm. z późn.zm.) – zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
  4. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych w roku szkolnych 2017/2018 oraz                                                                                                     

        ocena stopnia przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.                                                                                                                     

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem  Programem priorytetowym Czyste Powietrze w centrali Funduszu w Warszawie oraz w wydziałach zamiejscowych funkcjonują punkty konsultacyjne, w których można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Programu oraz pomoc w wypełnieniu wniosku.

Godziny przyjęć w punktach konsultacyjnych od 03.10.2018 r. wyznaczono w dni robocze od 10:00 do 14:00.

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie
Adres:
ul. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 14 69, fax (23) 672 14 69 w. 25
Obsługuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski, żuromiński