INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRUDUSK

        Od marca 2020 r. weszły w życie zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

  Wójt Gminy Grudusk zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2020 r. Rada Gminy Grudusk podjęła uchwałę Nr 102/XI/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.                                                                                                                                          

Od 1 marca 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

    22 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,

    48 zł /mieszkańca/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Rada Gminy Grudusk uchwaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:

w wysokości 3,00 zł miesięcznie – dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika i kompostowanie odpadów BIO

 Pełna treść uchwały określająca przedmiotową opłatę znajduję się pod linkiem:

UCHWAŁA Nr 102/XI/2020

            Jednocześnie informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości   i porządku w gminie każdy mieszkaniec jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości ponosić będzie opłatę podwyższoną w wysokości 48,00 zł od osoby za miesiąc.

UWAGA!!!!!

W związku ze zmianą przepisów do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zobowiązani są właściciele nieruchomości:

      1. którzy dotychczas nie zadeklarowali segregacji odpadów
      2. którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w przypadku posiadania kompostownika i samodzielnego kompostowania bioodpadów na terenie własnej nieruchomości.

Informacje dotyczące kompostowania dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska

https://naszesmieci.mos.gov.pl/dla-mediow/artykuly/59-jak-kompostowac

https://naszesmieci.mos.gov.pl/dla-mediow/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 11.03.2020 R. /ŚRODA/

OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS

Konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza  od 2 do 23 marca 2020 r.

Niniejszym informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych. Opracowanie takiego programu wynika z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16, ale przede wszystkim w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza.

Program został sporządzony ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).