17.06.2021 r.

Przypomnienie o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie w związku z pojawiającymi się przypadkami wścieklizny u zwierząt dzikich również na terenie Mazowsza, przypomina posiadaczom zwierząt o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie  w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3-ego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego sczepienia.

Za uchylanie się posiadacza psa od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, przepisy przewidują karę grzywny, która może być nałożona w drodze mandatu karnego przez funkcjonariuszy Inspekcji Weterynaryjnej.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie zaleca objęcie szczepieniem przeciw wściekliźnie również kotów, szczególnie tych, które ze względu na sposób utrzymywania, mogą mieć kontakt ze zwierzętami będącymi wektorami choroby (tj. lisy, jenoty i inne). 

 

Pliki do pobrania:

  1. Ulotka informacyjna.- pobierz

Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską.

 

                                                                           Grudusk, 16 czerwca 2021 r.

OR-SO.0002.19.2021

 

0GŁOSZENIE

 

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.) zwołuję XIX Sesje Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Grudusk za 2020 rok”.

a/ debata nad raportem

b/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grudusk wotum zaufania.

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok,

a/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,

b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

NABÓR WNIOSKÓW

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Grudusk – etap II”

W związku z planowanym ubieganiem się Gminy Grudusk o dotację z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” osoby zainteresowane usunięciem w 2022 r. folii rolniczych, sznurka, siatki, opakowań po nawozach, Big Bag zobowiązane są do złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy wniosku o udział w programie w terminie do 24.06.2021 r.

Uzyskane powyżej informacje traktowane są jako inwentaryzacja w/w odpadów dla potrzeb naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA:

1) W przypadku nieotrzymania przez Gminę Grudusk dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

2) W przypadku otrzymania dotacji odpady należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z resztek organicznych, ziemi, słomy itp. oraz dostarczyć do wskazanego przez Gminę miejsca.

3) W przypadku rezygnacji z udziału w programie należy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji do Urzędu Gminy.

Do pobrania:

  1. Wniosek - pobierz
  2. Klauzula RODO.- pobierz
  3. Oświadczenie o pomocy de minimis.- pobierz