Wójt Gminy Grudusk uprzejmie informuje

że w dniu 03.10.2019 w tj. czwartek w godz. od 10.00 13.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku odbędzie się dyżur ekspercki pracowników ZUS, którzy udzielą szczegółowych informacji w sprawie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które ukończyły 18 lat.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tym świadczeniem do skorzystania z oferty.

Grudusk, 12 września 2019 r

OGŁOSZENIE

 

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) – zwołuję IX Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
  5. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych w roku szkolnych 2018/2019 oraz ocena stopnia przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
  6. Ocena realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających