URZĄD GMINY GRUDUSK Przypomina

,że w dniach od 2 do 5 października 2017 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

ODPADY BĘDĄ ODBIERANE WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

Dzięki tej zbiórce akcyjnej mieszkańcy Gminy Grudusk będą mieli możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych m in. zniszczonych bezużytecznych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego, sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV oraz starych opon.

TERMIN ODBIORU ODPADÓW

MIEJSCOWOŚCI

Korzystając z organizowanej zbiórki akcyjnej zachęcamy mieszkańców Gminy Grudusk do przeprowadzenia porządków na swoich posesjach i w domach.

Zgodnie z regulaminem ww. odpady muszą być wystawione w określonych terminach na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

2 październik 2017

(poniedziałek)

Humięcino-Koski, Humięcino-Klary, Stryjewo Wielkie, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Czubaki, Pszczółki Szerszenie, Pszczółki Górne,
Łysakowo

 

 

3 październik 2017

(wtorek)

Kołaki Wielkie, Kołaki Małe, Rąbież Gruduski, Wiksin, Żarnowo, Purzyce-Rozwory, Sokólnik, Purzyce-Trojany, Borzuchowo Daćbogi

 

 

4 październik 2017

(środa)

Humięcino, Humięcino-Retki, Humięcino-Andrychy, Mierzanowo, Mierzanowo-Kolonia, Leśniewo Dolne, Polanka, Dębowo, Leśniewo Górne, Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie

 

5 październik 2017

(czwartek)

Grudusk – wszystkie ulice, Grudusk-Olszak,

 

Grudusk-Brzozowo, Sokołowo, Strzelnia, Wiśniewo

UWAGA: Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 7.30 w dniu zbiórki.
Odpady będą odbierane przez NOVAGO Sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława.

Posiadanie takich odpadów do odbioru w gospodarstwie należy zgłosić do Urzędu Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel .: 23 6715 012 w. 17 - u P. Agnieszki Adamskiej lub 23 6715 012 w. 21 - u P. Ryszarda Czaplickiego

ZEBRANIE WIEJSKIE

Serdecznie zapraszam MIESZKAŃCÓW GRUDUSKA na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się w dniu 22.09.2017 (piątek) o godz. 19.00 w GOK w Grudusku.

Tematem zebrania wiejskiego będzie Fundusz Sołecki w kwocie 38.707,12zł. Poruszony zostanie również temat STAWU WIEJSKIEGO - zapraszam wszystkich zainteresowanych wędkarzy.

W spotkaniu będzie uczestniczył Wójt Gminy Grudusk oraz Radni Gruduska. Zachęcam do czynnego uczestnictwa w spotkaniu.

Pozdrawiam Sołtys Sołectwa w Grudusku Andrzej Malinowski

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Grudusku przekaże nieodpłatnie 13 sztuk drzew w tym:

- topola kanadyjska – 3 szt.

- jesion – 6 szt.

- lipa – 1 szt.

- klon – 3 szt.

W zamian za wycinkę wraz z zebraniem i uporządkowaniem terenu z gałęzi, drzewa rosną w strefie przydrożnej dróg gminnych w miejscowości Łysakowo i Leśniewie Dolnym.

Na wycinkę drzew Gmina posiada stosowne zezwolenia, informację dotyczącą lokalizacji wycinki drzew  można uzyskać w Urzędzie Gminy u p. Ryszarda Czaplickiego tel.: 23 6715012 wew. 21

WÓJT

                                                                                                  mgr Jacek Oglęcki

Grudusk, 13 września 2017 r

 

OGŁOSZENIE

 

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) – zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
 2. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 3. Informacja na temat osiągania poziomu recyklingu odpadów komunalnych na terenie Gminy Grudusk.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2017-2031,
  • dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Grudusk instrumentem płatniczym
  • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017-2023.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

XXIX Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 września  2017 roku o godz.13oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

                                                                             

                                                                             Przewodnicząca Rady

                                                                                  mgr Beata Ciska