OŚR.6220.6.2017                                                                                   

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

 w Warszawie

 00-015 Warszawa

W nawiązaniu do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03 stycznia 2019 r. (data wpływu: 07.01.2019 r.) znak: WOOŚ-I.4221.275.2018.EL dotyczącego konieczności uzupełnienia przedłożonej dokumentacji tj. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli kur niosek reprodukcyjnych wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ew. 117 w miejscowości Żarnowo, gmina Grudusk, powiat Ciechanów informuję, że w dniu 17.01.2019 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo inwestora informujące, że z uwagi na szeroki zakres informacji niezbędnych do przygotowania, w tym oczekiwanie na wydanie zaświadczenia przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie dot. możliwości zaspokojenia potrzeb inwestycji przez sieć wodociągową oraz na opracowanie informacji dotyczącej aktualnego stanu jakości powietrza dla przedmiotowej inwestycji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jak również Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie odnośnie głębokości zalegania wód gruntowych wnioskowane informacje będą możliwe do przedłożenia w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Prosząc  w związku z powyższym o przedłużenie terminu uzupełnienia braków.

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. Wnioskodawca – P. Dariusz Zembrzuski
  3. a/a

Do wiadomości:

  1. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
  3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk
  5. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy w Grudusku.
  6. Sołtys miejscowości Żarnowo.
  7. Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Grudusk