OGŁOSZENIE   

 

       Informuję, że zgodnie z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.583) przekazałem radnym Rady Gminy Grudusk „Raport o stanie Gminy Grudusk za 2021 rok”.

Niniejszy raport przedstawiam także mieszkańcom Gminy Grudusk, dostępny jest na stronie internetowej www.bip.grudusk.com w zakładce „Raport Wójta o stanie gminy”.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, nad raportem przeprowadza się debatę.

UWAGA!!!

PÓŁKOLONIE LETNIE W GRUDUSKU

Wójt Gminy Grudusk wraz z organizatorami informuje,

że w dniach od 4 lipca 2022r. do 15 lipca 2022r. organizuje

PÓŁKOLONIE LETNIE

dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat z terenu Gminy Grudusk