INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 06.02.2019 R. /ŚRODA/

OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS

    Niniejszym informujemy, że w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii przy ul. Letniej 17, 06-400 |Ciechanów przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie, dotyczące uboju zwierząt na użytek własny, zakończone wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu. 

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym szkoleniem proszone są o zgłoszenie chęci udziału w nim do dnia 18 stycznia 2019 r. Zgłoszenie należy przekazywać telefonicznie pod nr  23 672 46 40   do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ciechanowie.

 

OGŁOSZENIE

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) – zwołuję IV Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Uchwalenie budżetu Gminy Grudusk na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Gmina Grudusk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach ogłoszonego przez  Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18 działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.)ogłasza otwarty nabór na Partnera do Projektu spoza sektora finansów publicznych .

Do zadań i obowiązków Partnera należeć będzie współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku – Wnioskodawcą projektu w zakresie przygotowania i realizacji Projektu, w szczególności zaś:

  • wsparcie merytoryczne (doradcze) w toku planowanych działań aplikacyjnych, a następnie na etapie realizacji Projektu;
  • wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie efektywnego przeprowadzenia działań objętych Projektem;
  • współudział w realizacji działań w ramach Projektu na etapie jego realizacji.