KARTA INFORMACYJNA

POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE W FORMIE ULG UZNANIOWYCH (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku rolnego)

                                                                                                                                                                                                                              

Komórka odpowiedzialna :

Referat finansowy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Pani Elżbieta Miksa

Pani Justyna Siuda

Adres:

06-460 Grudusk ul. Ciechanowska 54

piętro I, pok. Nr 1

Telefon:

Fax:

(023) 6715012

(023) 6715012

Podstawa prawna:

Art. 67a§ 1w związku z art.67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie

( umorzenie,odroczenie,rozłożenie na raty podatku);

2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie , albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3. Informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie dotycząca w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę;

4. Oświadczenie o charakterze prowadzonej działalności rolniczej;

5. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej

6. Oświadczenie majątkowe

7. Materiały i dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie (np. zaświadczenie o zarobkach, o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, lekarskie, odcinek z renty bądź emerytury )

Formularz do pobrania:

Wniosek wraz z załącznikami - pobierz

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

Zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie

Termin załatwienia sprawy:

Do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy- od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Grudusk, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

Przedsiębiorca rolny podlega przepisom o pomocy publicznej w rolnictwie gdy:

- prowadzi działalność związaną z produkcją pierwotną (uprawa, hodowla), przetwarzaniem oraz obrotem produktami rolnymi określonymi w Załączniku I TWE,

- działalność rolnicza ma charakter ponadlokalny,

- nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów wspólnotowych

Pomoc de minimis w rolnictwie będzie miała miejsce wówczas, gdy ogólna kwota tej pomocy w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych nie przekracza kwoty będącej równowartością 20 tyś euro.

Lista typów plików zamieszczanych na stronie www: .csv, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .txt, .rtf., zip, winrar