KARTA INFORMACYJNA

ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

 

Komórka odpowiedzialna :

                                                               

Referat finansowy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Pani Elżbieta Miksa

Pani Justyna Siuda

Adres:

06-460 Grudusk ul. Ciechanowska 54

piętro I, pok. Nr 1

Telefon:

Fax:

(023) 6715012

(023) 6715012

Podstawa prawna:

Art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.).

                                                                                                                                               

Wymagane dokumenty:

Aby ubiegać się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym należy złożyć:

1. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej,

2. Rachunki, faktury (oryginały),

3. Zestawienie poniesionych wydatków,

4. Potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania,

5. Oświadczenie o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach,

6. Oświadczenie VAT

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Formularz do pobrania:

Wniosek wraz z załącznikami - pobierz

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

Termin załatwienia sprawy:

Do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy- od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Grudusk, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

1. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Lista typów plików zamieszczanych na stronie www: .csv, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .txt, .rtf., zip, winrar