Szacowanie strat w uprawach rolnych - ujemne skutki przezimowania

Wójt Gminy Grudusk zawiadamia o możliwości  składania wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód, w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania roślin uprawnych na terenie gminy Grudusk. Po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Mazowieckiego dotyczącej powołania komisji, zgłoszenia będą podstawą do sporządzenia protokołu strat. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, ( II piętro pok. nr 9); tel.: 23 6715 012 w 17

 do dnia 30 kwietnia 2018 roku. 

Wnioski o oszacowanie szkód - pobierz

UWAGA: Wnioski zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.