O G Ł O S Z E N I E

W SPRAWIE SUSZY

 

Wójt Gminy Grudusk informuje rolników , że został ogłoszony

stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Grudusk dla kategorii gleby I (gleba bardzo podatna na suszę- gleby piaszczyste)

tylko dla następujących   upraw:

zboża jare, kukurydza na kiszonkę, kukurydza na ziarno, użytki zielone, krzewy owocowe, rośliny strączkowe

oraz kategorii gleby II/piaski gliniaste/- tylko  dla krzewów owocowych

Wnioski o szacowanie strat można składać do Urzędu Gminy Grudusk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2019 r.

Wniosek winien zawierać m.in. informacje na temat wszystkich  upraw prowadzonych w gospodarstwie rolnym  zgodnie z wnioskiem o przyznanie  płatności obszarowych przez AR i MR /do wniosku należy  załączyć wniosek o płatności obszarowe z 2019 r.

Dla potrzeb sporządzenia  protokołu z szacowania strat suszowych niezbędne są również dane  w zakresie  posiadanych zwierząt gospodarskich  z podziałem na  gatunki i grupy wiekowe/np. kserokopia paszportu, wyciąg zgodności zwierząt z AR i MR, kserokopia księgi stada/.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Grudusk pod Nr tel. 23 6715012.

Uwaga:  szacowaniu podlegają jedynie w/w uprawy, z których nie zebrano jeszcze plonów.

 

                                                                                                                                  Wójt

                                                                                                                       /-/ Marek Piotrowicz

 

Załącznik: Wniosek o oszacowanie szkód