ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania pn.: Naprawa dróg gminnych poprzez skropienie spękanej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i pokrycie grysem.”

 

 

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: „Naprawa dróg gminnych poprzez skropienie spękanej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i pokrycie grysem.”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Naprawa dróg polegała będzie na skropieniu spękanej nawierzchni bitumicznej dróg gminnych emulsja i pokrycie grysem – całkowita powierzchnia dróg do naprawy około 3 tys. m2.

Wspólnik Słownik Zamówień (CPV) - 45.23.32.00

Termin realizacji zamówienia – do 31 sierpnia 2018 r

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena brutto 1 m2 - kryterium wagowe – 100 %

  1. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:

1/ formularz ofertowy,

2/ parafowany projekt umowy

  1. Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto 1 m2 powierzchni wykonanych robót, będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę za wykonane roboty obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Ostateczne rozliczenie zadania dokonane zostanie po jego wykonaniu i protokolarnym odbiorze.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz.1000 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt.1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk (sala konferencyjna) w dniu 18 czerwca 2018 r godz.1015.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki

tel. (23)6715012.

                                                                                         WÓJT

                                                                                                   mgr Jacek Oglęcki

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                    

                                                                                          

Grudusk, 07 czerwca 2018 r

Załączniki:

Formularz ofertowy. Projekt umowy - pobierz