INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 z późn. zm.) w przypadku jakichkolwiek zmian na nieruchomości mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

  • urodzenie dziecka,
  • zgonu domownika,
  • wprowadzenia się nowej osoby - np. powrót osób pracujących, studiujących (w okresie letnim) poza granicami gminy itp.,
  • sprzedaży nieruchomości,
  • zmiany miejsca zamieszkania,
  • nowo zamieszkałych nieruchomości,
  • zmiany sposobu gromadzenia odpadów (np. z niesegregowania na segregację),
  • zmiany właściciela lub danych osobowych właściciela

właściciele nieruchomości1) mają 14 dni na złożenie zmiany/korekty danych zwartych                     w deklaracji śmieciowej.

Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje bez względu na to czy ktoś jest zameldowany czy nie. Liczy się jedynie to, że dana osoba przebywa (zamieszkuje) na terenie nieruchomości.

UCHYBIENIE 14-DNIOWEGO TERMINU

W sytuacji, kiedy nieruchomość z jakichś powodów przestaje być zamieszkała należy złożyć tzw. „deklarację zerową” - należy wpisać liczbę mieszkańców 0 (w przypadku nie złożenia „deklaracji zerowej” opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana za kolejne miesiące według danych zawartych w poprzedniej deklaracji !).

Należy również złożyć oświadczenie, iż w razie zamieszkania nieruchomości Urząd Gminy zostanie o tym fakcie poinformowany.

W przypadku zgonu lub wyprowadzki, jeżeli zmiana zostanie zgłoszona w późniejszym terminie niż 14 dni będzie ona obowiązywać od miesiąca, w którym została zgłoszona, co oznacza, że nie będzie możliwości pomniejszenia opłaty za okres od nastąpienia zmiany do daty złożenia deklaracji (nie może sięgać wstecz) ponieważ zgodnie z art. 6q ust.3 ww. ustawy nie stwierdza się nadpłaty w opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. W świetle powyższego przepisu świadczenie usługi oznacza również gotowość do wykonania usługi przez firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości tj,. pojechanie pod daną nieruchomość zgodnie z harmonogramem odbierania odpadów.

Natomiast w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego lokatora  sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do opłaty śmieciowej, dlatego pomimo zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zmian w terminie późniejszym niż 14 dni od zamieszkania na nieruchomości nowych osób, opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, nie zaś od miesiąca, w którym została złożona deklaracja ponieważ od momentu zamieszkania na nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 9 marca, deklaracja została złożona 10 maja – opłata obowiązuje od miesiąca marca).

Uwaga! W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwała dana osoba, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego.

1)Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemców nieruchomości, dzierżawców nieruchomości, a także inne podmioty władające nieruchomością (zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. Ustawy).